Affiliations

Longfei Taijiquan Association of Great Britain
www.longfei-taiji.co.uk
English Daoyin Yangsheng Gong Association
www.dyysg.co.uk
Tai Chi Union of Great Britain

British Council for Chinese Martial Arts